30-4-2016-DR.ZEKAİ TAHİR BURAK 321510

0
112

65 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI İŞİ
DOĞUMEVİ HASTANESİ DR.ZEKAİ
TAHİR BURAK SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

65 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI İŞİ alımı 430734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/144593
1-İdarenin
a) Adresi:HACETTEPE MAH. TALATPASA BULVARI 06240 HAMAMÖNÜ ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123065481 – 3123114645
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:65 kısım laboratuar sarf malzemesi – mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR DEPOSU
c) Teslim tarihi:sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır. işin süresi 12 aydır. Ancak işin en geç 30.06.2017 tarihinde bitirilmesi esastır. 30.06.2017 tarihine kadar İdarenin vereceği peyderpey siparişe müteakip en geç 10 (ON) gün içinde mal, hastane deposuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU TALATPAŞA BULVARI HAMAMÖNÜ ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.05.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlere ilişkin olarak Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair (UBB Kaydı) belgeleri ihale teklif zarflarında her bir kalem için ayrı olacak şekilde firma kaydı ve ürünleri satmaya yetkili oldukları belgeleri sunacaklardır.UBB Kaydı olmayan malzemeler için ise, satmaya yetkili olduklarına dair belgeleri teklif zarflarında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürüne ait numuneyi veya kataloğu teklifle birlikte vereceklerdir. Numune veya katalog vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Numune verecek istekli firmalar; herbir numunenin üzerine firma adını, malzemenin ihale sıra numarasını ve malzeme adını yazan etiket yapıştıracaklardır. Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde teklif zarfı ile birlikte idareye teslim edilecektir. Teslim edilen numuneler için istekli firma antetli kağıda yetkili kişi tarafından imzalanmış numune teslim tutanağı hazırlayacaktır. Bu tutanak 3 (üç) nüsha hazırlanacaktır. 1 (bir) nüshası teklif zarfı içinde olacaktır. 1 (bir) nüshası teslim alan idare yetkilisinde kalacaktır. 1 (bir) nüshası da istekli firmada kalacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan her türlü tıbbi sarf veya laboratuar sarf malzeme işlerine ait belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA ÜNİTESİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TALATPAŞA BULVARI HAMAMÖNÜ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 321510) www.bik.gov.tr