30-4-2016-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 321194

0
67

GATA KLIĞI ARGE MRK.BŞK.LIĞINDAKİ DENEY
HAYVANLARININ İHTİYACI 4 KALEM YEM ALIMI
GATA K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL
KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

GATA KLIĞI ARGE MRK. BŞKLIĞINDAKİ DENEY HAYVANLARININ İHTİYACI 4 KALEM YEM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/110232
1-İdarenin
a) Adresi:GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123042000 – 3123042250
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :GATA Sağ.Bil.Ens.Md.lüğü Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanlığına bağlı Deney Hayvanları Kısmında bakım, beslenme ve üretimi yapılan deney hayvanlarının 2016 yılı için ihtiyacı olan 4 kalem yemlerin tedariki
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :GATA K.LIĞI 1 NU.LI TAŞINIR TÜKETİLEBİLİR 705 MAL SAYMANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN ANKARA İLE KOORDİNE EDİLECEK VE SAĞ.BLM.ENS.MD.LÜĞÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BŞK.LIĞI DEPOLARINA TESLİM EDİLECEK.
c) Teslim tarihi:Teslim süresi: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 60( Altmış) takvim günü içinde mal teslim edilecektir. Malın Tamamı 1 (bir) defada teslim edilebileceği gibi , her bir kalem miktarı bölünmemek kaydıyla kısmi teslim edilebilir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır. Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. Henüz ordu malı olmamış mallar ( muvakkat alınmış henüz muayeneye sunulmamış mallar) için ihtiyati tedbir kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği kabul edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal getirmesi için Taşınır Tüketilebilir 705 Mal Saymanlığı tarafından tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın alınmasını takiben en geç 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati tedbir kararı konulmuş miktar kadar) Mal getirilerek teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde, sözleşme tasarısının 35. nci madde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanacak Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2. 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyacağını peşinen kabul eder.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:GATA K.LIĞI 1 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Tarihi ve saati:17.05.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA K.LIĞI 1 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.LIĞI 1 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 321194) www.bik.gov.tr