30-12-2015-TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU(213651)

0
165

Cihaz Karşılığı Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Etkenleri Tespiti Kiti Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2015/178815
1-İdarenin
a) Adresi:Refik Saydam Yerleşkesi, Sağlık Mahallesi A. Adnan SAYGUN 2 Caddesi 55 06430 Sıhhiye ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125655103 – 3125655092
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kalem Cihaz Karşılığı Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Etkenleri Tespiti Kiti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Laboratuvarı (Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi A.Adnan SAYGUN 2 Caddesi No:55 Sıhhiye – ÇANKAYA / ANKARA)
c) Teslim tarihi:Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde, uygun sıcaklık koşullarında (soğuk zincir kurallarına uygun olarak), teslim edilecektir. -İstenilen kitler ilgili laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir. -Kit, laboratuvarın ihtiyaçları göz önüne alınarak firmaya bildirilen miktar ve belirlenen tarihte, %30’u cihazın teslimatı sırasında olmak üzere, mesai bitiminden en az iki saat önce partiler halinde teslim edilecektir. Geriye kalan kitler Laboratuvarın isteği ve İdarenin Onayı ile yapılacak olan sipariş yazısına istinaden teslimat yapılacaktır. Sipariş yazısına istinaden yapılacak olan teslimat yazısının tebliğini izleyen günden itibaren 20 takvim günü içerisinde yapılacaktır. -Cihazın ilgili birime sevki; Başkanlıkça tahsis edilen birime montajı ve teslimi, ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır. Cihaz, sevkiyat esnasında hasar görmesini önleyecek şekilde ambalajlanacak, sevk ve montaj sırasında doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. -Cihazın, firma tarafından montajını müteakip, kalibrasyonları ve diğer tüm ayarları yapılarak çalışır durumda ilgili elemanlara teslim edilecektir. İlgili birim tarafından belirlenecek yeterli süre içerisinde cihazın çalışma testleri yapıldıktan sonra muayene ve kabul işlemlerine geçilecektir. -İhaleyi alan Firma, cihazın teslimi sırasında 1 (bir) adet Türkçe ve 1 (bir) adet orijinal kullanım kılavuzu verecektir. -Cihazın tesliminde istenildiği takdirde cihazın fabrikada yapılan en son testlerine ait raporlar (kalite kontrol belgeleri) muayene komisyonuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi ( Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2 Cad.No: 55 A Blok Sıhhıye-Çankaya/ANKARA)
b) Tarihi ve saati:06.01.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday ve  İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya  İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
d) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif etikleri mallara ilişkin yerlimalı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.Bu belgelerin ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması gerekmektedir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları, ihale sıra numarası belirtilmek kaydıyla teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
– Cihaz ve kitlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir. Kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç test’lik ambalajlarda olduğunu belirtmelidir. Kitin tam ismi, üretici firma ismi ve üretildiği ülke açık olarak belirtilecektir.
– Cihazlar ve kitlerle ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklif ile birlikte  verilecektir.
–  Kitlerin piyasadaki en son versiyonları teklif edilmeli ve belgelendirilmelidir.
-Teklif edilen kitlerin tam ticari adı ve üreticileri, teklifte yazılı olarak belirtilmelidir.
– Tüm gruplar için; teklif edilecek test kitleri, kitlerle birlikte teklif edilen sistem/cihazlar ile tam uyumlu kullanılabilmelidir. Kullanılan kitlerin ve cihazların uyumlu kullanılabilmelidir.Kullanılan kitlerin ve cihazların uyumlu olduğu belgelendirilmelidir.
– İstekli firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği, orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takım vermelidir.
–İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon yapmayan veya demonstrasyon sonucu cihazı uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir.Demostrasyon ihale komisyonu nezaretinde yapılacaktır.
– Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar “…………………..marka…………..model…………cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Sıhhıye- Çankaya/ANKARA adresine doküman bedeli yatırılması durumunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi (Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Sıhhıye/ANKARA) A adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi (Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad.No: 55 A Blok Sıhhıye-Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.