Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı
“Ankara Deniz İkmal Grup K.lığı Vakum Sistemi Onarımı. “ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası:2016/11577
1 – İdarenin
a) Adresi:Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara
b) Telefon ve faks numarası:312 403 27 39- 312 403 34 39
c) Elektronik posta adresi :yaman.m5781@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Vakum Sistemi Onarımı..
b) Yapılacağı yer:Dikimevi-Mamak/Ankara
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer:Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara
b) Tarihi ve saati: 09 Şubat 2016 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili Meslek Odası belgesi ;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz .
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60’ı oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan C II Grubu Vakum Sistemi İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Makine Mühendisliği
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 (beş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalatılacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklif sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesi öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.