3-6-2016-T.C. ANKARA 24. İCRA DAİRESİ 352177

0
108

T.C. ANKARA 24. İCRA DAİRESİ
7 ÖRNEK ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2015/13870
TEBLİĞ OLUNAN BORÇLU: YILMAZ GÜMÜŞ (T.C. Kimlik No: 35758045614 )
EMRAH MAH. TEVFİK SAĞLAM CD. 62/ 10 KEÇİÖREN ANKARA
ALACAKLI: YAPI ve KREDİ BANKASI A Ş.
VEKİLLERİ: Av. özgür AKSOY
BORÇ MİKTARI : 57.702,30 TL (takip çıkışı)
İşbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (22) gün içinde Ödemeniz, (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine (22) gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 352177) www.bik.gov.tr