3-12-2015-T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN(196255)

0
55

ESAS NO: 2015/153
Davacı vekili tarafından dava konusu Ankara ili, Ayaş ilçesi, Gençali Köyünde bulunan 214 ada, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili tahmini 13.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 114 ada, doğusu, batısı yol ve 101 ada, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili tahmini 5.000.m2 yüzölçümlü taşınmaz, 125 ada, doğusu tapulama harici, batısı 125 ada 3 parsel, güneyi, kuzeyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili tahmini 34.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 110 ada, doğusu tapulama harici ve 110 ada 36 ile 110 ada 37 parseller, batısı, kuzeyi, güneyi tapulama harici taşınmazlar ile çevrili tahmini 38.000 m2 yüzölçümlü taşınmazların davacı Ümmihan DEMİREL adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibiran 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına, delillerini eklemeleri, ya da davalılar Ayaş Belediye Başkanlığı, Hazineye İzafeten Ayaş Malmüdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılacak itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde dava konu taşınmazın davacı Ümmihan DEMİREL adına hali arazi vasfı ile tesciline karar verileceği ilan olunur.25/11/2015