3-12-2015-T.C. Ankara Batı 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(196372)

0
175

ESAS NO: 2015/209 Esas
Davalı Seyide KILIÇASLAN adına kayıtlı Ankara ili, Ayaş ilçesi, Gökler Köyü sınırları dahilinde bulunan 127 ada 76 (ifrazen 127 ada 36 parsel) sayılı taşınmazın fiilen davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanıyor olması ve taşınmazın kamulaştırılması için “kamu yararı” kararı verilmiş olması nedeniyle kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için idare tarafından Mahkememizde 2015/209 Esas sayılı dava açılmıştır.
Davalı Seyide KILIÇASLAN’ın tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup;
a) İş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açma haklarının bulunduğu,
b) Açılacak bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
c) Belirtilen 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılmadığı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan taşınmaz malın kamulaştırma yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Ankara Batı Adliye şubesine yatırılacağı,
Davanın duruşma günü 29/12/2015 günü, saat 10:10’dur. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına yazılı olarak bildirilmesi 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur. 09/11/2015