AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİM. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Bakanlığımız Hizmel Otolarının (01012017-31122017 tarihleri arası) 2017 Yılı ihtiyacı 10000-ütre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 160000-Litre Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/429452
1- İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154/B
06510 Söğütözû ÇANKAYA/ANKARA
b) Telelon ve faks numarası : 3122015062 – 3122015129
c) Elektronik Posta Adresi : vvebmaster® sanayi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000.-ütre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 160.000.-ütre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan İhale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin akaryakıt dolum istasyonlarında veya yüklenicinin bağlı bulunduğu
dağıtım şirketine ait yurt çapında bulunan akaryakıt dolum istasyonlarında şoför nezaretinde hizmet araçlarının depolarını doldurmak suretiyle teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (tescile tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını)
müteakip ihtiyaca binaen sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü İçerisinde peyder pey 31.12.2017 tarihîne kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151. Cad. No:154/B (Satınalma Şube Müdürlüğü-Zemin Kat No:Z37) P.K. 06510 Söğütözü-Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.11.2016 -10:00
4. ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, İlgisine göre Ticaret veA/eya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluşuMnun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Belgesini,
d) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya İmalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı İse imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
– Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
– Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
– Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi v
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1 – Ticaret Ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
2- Oda Sicil Kayıt Belgesi
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- Ortaklık Varsa Ortaklık Durum Belgesi
5- Bayilik Belgesi V
6- İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı
4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer*1 özellikteki işler olup, Kamu veya Özel Sektörde Kurşunsuz Benzin ve Motorin veya Otomatik Akaryakıt Alım Sistemi ile v Kurşunsuz Benzin ve Motorin satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151. Cad. No:154/B (Satınalma Şube Müdürlüğü-Zemin Kat No:Z37) P.K. 06510 Söğütözü-Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151. Cad. No:154/B (Satınalma Şube Müdürlüğü-Zemin Kat No:Z37) P.K. 06510 Söğütözü-Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 464486) www.bik.gov.tr