29-1-2016-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI(236151)

0
80

Gençlik Araştırmaları Dergisinin 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu Sayılarının Yayına Hazırlanması ve Basımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/16793
1 – İdarenin
a) Adresi : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi 13 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125966700 – 3125966799
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği ınternet : https:Vekap.kik.gov.tr/EKAP adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gençlik Araştırmaları Dergisinin 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu sayılarının yayına hazırlanması ve her bir sayıdan 2000 adet basılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor Bakanlığı – Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 276 (İki yüz yetmiş altı) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi Gençlik ve Spor Bakanlığı No:13 Kat: 4 Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.02.2016 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve.veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil. izin. ruhsat vb. belgeler.
Uluslararası herhangi bir hakemli dergiyi yayına hazırladığı veya yayınladığına dair belgeleri teklif ekinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik ve Spor Bakanlığı – Eğitim. Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kat:4 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı – Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %.3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.