28-4-2016-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 316530

0
93

3 GRUP KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3 Grup Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/135397
1-İdarenin
a) Adresi:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 – MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122103845 – 3122103731
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.Grup 50 Kalem Kırtasiye Malzemesi 2.Grup 51 Kalem Temizlik Malzemesi 3.Grup 84 Kalem Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1.Grup Tedarik edilecek malzemelerin teslim yeri ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ambarıdır. 2.ve 3.Grup malzemelerin teslim yeri ODTÜ Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’dür.
c) Teslim tarihi:1.Grup Kırtasiye 50 kalem içini sözleşme imzalanmasını müteakiben, diğeri Eylül ayı içerisinde olmak üzere 2 (iki) parti şeklinde teslim edilecektir. . Teslimatlar istek belgesinde belirtilen miktarlar kadar yüklenici firma tarafından 7 iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ambarına yapılacaktır. 2-İstenilen 51 Kalem Temizlik Malzemeleri, partiler halinde Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’nün istediği oranlarda teslim edilecektir. Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’nün bir yıllık ihtiyacıdır. 31.12.2016 tarihine kadar tüm malzemeler teslim edilmek zorundadır. 3-84 kalem kırtasiye malzemesi için teslim süresi 5 (beş) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA
b) Tarihi ve saati:12.05.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Temizlik Malzemesi İçin;
1- EL DEZENFEKTANI içinTSE/TSEK Belgeli olmalıdır 2-ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI içinTSE/TSEK Belgeli olacaktır 3-ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI içinTSE(TS 5155) belgeli olmalı 4-GENEL TEMİZLİK MADDESİ içinTSE(TS 12039) belgeli olmalı 5-ÇÖP POŞETİ JUMBO TSE (TS 13592 )belgeli olacak.6-ÇÖP POŞETİ  (MİNİ) için TSE (TS 13592) belgeli olacak.7-MİNERALLİ OVMA MADDESİ için TSE 4495 Belgeli olacaktır 8-ANTİBAKTERİYEL SIVI EL SABUNU TSE/TSEK Belgeli olmalıdır.9-TUVALET KAĞIDI 72 Lİ için TSE/TSEK belgeli olmalı10-PEÇETE içinTSE/TSEK belgeli olmalı 11-SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI için TSE K 22 belgeli olmalı 12-SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI içinTSE/TSEK belgeli olmalı,13-HALI ŞAMPUANI içinTSE/TSEK belgeli olmalı 14-YAĞ-KİR ÇÖZÜCÜ(IZGARA FIRIN İÇİN)TSE/TSEK  belgeli 15-TUVALET TEMİZLEME MADDESİ için TSE/TSEK  belgesi olmalı 16-SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ için TSE/TSEK belgeli olmalı 17-ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ için TSE/TSEK belgeli olmalı 18-ÇELİK PARLATICI için TSEK ( PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEME MADDESİ ) belgeli olmalı 19-OKSİJEN BAZLI ÖN DALDIRMA MADDESİ için TSE/TSEK belgeli olmalı
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Temizlik Malzemesi alımı için :
1-Üretici firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan Biyosidal Ürün Ruhsatı sunulacak ürünler:
Genel Alan Yer Yüzey Dezenfektanı, Çamaşır Suyu, Antibakteriyel Sıvı El Sabunu, Antibakteriyel Islak Mendil Oda Parfümü/Hava Şartlandırıcı, El Dezenfektanı
2-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınmış Gıda İle Temasında Sakınca Olmadığına Dair Üretim İzin Belgesi sunulacak ürünler:Aliminyum Folyo ,Streç Film
3-T.C. Sağlık Bakanlığı Bildirim Belgesi sunulacak ürünler:
Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı, Çamaşır Yıkama Deterjanı, Genel Temizlik Maddesi, Mineralli Ovma Maddesi
Askılı Koku Giderici, Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı, Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı,Halı Şampuanı, Yağ-Kir Çözücü(Izgara Fırın İçin), Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü, Sebze Meyve Dezenfektanı, Alkol Bazlı Hijyenik Yüzey Temizleme Ürünü, Çelik Parlatıcı, Oksijen Bazlı Ön Daldırma Maddesi, Ev Tipi Bulaşık Makinası 100 Lü Tablet
4- Çöp Poşeti Jumbo için doğada bioçözünür olmalıdır. İstekli bunu belgelendirmeli ve belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 316530) www.bik.gov.tr