28-12-2015-ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN-BASIN 213111

0
241

1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 1(bir) adet gayrimenkul Encümen kararı ile 3 yıllığına ve 2 (iki) adet gayrimenkul Belediye Meclis kararı ile 7 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek gayrimenkullerin Cinsi, Mahallesi, mevkii, m²,aylık ve yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedelleri aşağıda çıkartılmıştır.ek 3- İhale 13.01.2016 Çarşamba günü saat:14.30’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
B. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
C. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
D. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.
E. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
F. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
G. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
H. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak,)
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 13.01.2016 günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir
5- Şartname 50 TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.
6- İsteklilere ilanen duyurulur.