28-10-2016-KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM HİSAR MAHALLESİNDE-Basın-461360

0
73

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM HİSAR MAHALLESİNDE İMARIN
91492 ADA İLE 91276 NO’LU ADALAR ARASINDA KALAN OKUL CADDESİ
İLE KÖSRELİK CADDESİNİN KESİŞTİĞİ KÖŞEDEKİ NO:64/1 ADRESİNDE
BULUNAN PARKIN İÇİNDEKİ MEŞRUBATBÜFESİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI
1 – İlçemiz Keçiören Bağlum Hisar Mahallesinde imarın 91492 ada ile 91276 ada arasında kalan ve Okul Caddesi ile Kösrelik Caddesinin kesiştiği köşedeki No: 64/1adresinde bulunan parkın içindeki 4.00 m x 4.00 m = 16.00 m² lik 1 adet Meşrubat Büfesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2 – İhale 23 / 11 / 2016 Çarşamba Günü saat 15’10 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 – Büfenin aylık muhammen bedeli 580,00 TL/Ay+KDV olup; Geçici teminatı 626,40 TL dir.
4 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
4- 1. İhaleye iştirak dilekçesi.
4- 2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
4- 3. İkametgah Belgesi.
4-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
4-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
4-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
4-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu
olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
4-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
4-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
4-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
4-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.
5 – – İhaleye Katılamayacak olanlar :
a – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
8 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-461360) www.bik.gov.tr