28-03-2016-KEÇİÖREN BELEDİYESİ-BASIN 288243

0
154

1 – Keçiören Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 2 no’lu kararına göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yayla Mahallesinde imarın 30678 ada 7 sayılı parselindeki Keçiören Belediyesi’ ne ait 792,00 /996,00 m² oranında 792,00 m² hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde satışıdır.
2 – İhale 20/04/2016 tarihinde Çarşamba Günü saat 15.50’de Keçiören Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 – İhaleye konu Keçiören Belediyesi’ ne ait 792,00/996,00 m² oranındaki 792,00 m² hissenin toplam muhammen bedeli 534.600,00 TL (Beşyüzotuzdörtbinaltıyüzlira) dir.
4- İhale konusu arsa satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 16.038,00 TL (Onaltıbinotuzsekizlira) TL. dir. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
5 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
– İhaleye iştirak Dilekçesi.
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– İkametgah Belgesi.
– Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
– Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
– Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
– Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
6 – İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI