2/7/2015-ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

0
123

Dosya No.: 2015/6
Müflisin Adı ve Adresi: Taytrans Uluslararası Taş. Ve Tic. Ltd.Şti.
Örnek San. Sitesi 366 Sok, No: 24/A OstimYenimahalle/ANKARA
İflasın açıldığı Tarih 24/02/2015 saat 09.49
Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/02/2015 tarih ve 2013/290 Esas. 2015/48 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan:
I- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya Örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri.
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde { Ic.İf.K.nun 336.maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği.
3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul Özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İc.İf.K.m.336).
4- 15/09/2015 günü saat 14.00’da Ankara İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya haklan olduğu ilan olunur. 30/06/2015