T.C. ANKARA 27 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL
HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ

Dosya No: 2015/11290
ALACAKLI : AKBANK T.A.Ş
BORÇLU :HAKTAN KERİM GÜRBÜZ T.C:12871034152
BORÇ MİKTARI : 23.115,46 (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)
HAKTAN KERİM GÜRBÜZ 23.115,46 TL dan sorumlu olmak kaydıyla oluşan takip alacağımız/alacaklarımızın tamamının, yukarıdaki hesap tablosu/tablolalarında belirtilen ana para tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen kredi/krediler için yukarıdaki hesap tablosu / tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla , sözleşmelerdeki teselsül hükümleri gereğince tahsili talebidir. TBK 100 mad. uyarınca kısmı ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir.
Alacaklı Akbank T.A.Ş vekili Av.Çiğdem AKIŞ’a masraflar hariç 23.115,46 TL borcunuzdan dolayı adınıza çıkartılan 7 güniük ödeme emri binayen tebliğ.iade edilmiş, yapılan adres tahkiki sonunda adresinizin meçhul olduğu anlaşıldığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
iş bu gazete ile yayınlandığı, tarihten itibaren kanuni süreye 15 gün ilave olunarak 22 gün içinde borcu ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının* takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün İçinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde İcra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş-sayılacağı; İmzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine (22) gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda. bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizinde tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın, size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez .veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur..
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 317700) www.bik.gov.tr