27-11-2015-ANKARA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI(192274)

0
192

STATİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) 100 KVA alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2015/96659
1- İdarenin
a) Adresi: ERLER MAHALLESİ TÜRK KIZILAYI CADDESİ 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122491011 – 3122446440
c) Elektronik Posta Adresi : Yoktur
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (BİR) KALEM 2 (İKİ) ADET STATİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 100 KVA (MAL ALIMI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: BEYTEPE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
c) Teslim tarihi : TESLİMAT TEK SEFERDE YAPILACAKTIR. TESLİM TARİHİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ ) TAKVİM GÜNÜDÜR.YÜKLENİCİ MALI İDAREYE TESLİM ETMESİNE MÜTEAKİP FİZİKİ MUAYENE YAPILACAKTIR. FİZİKİ MUAYENENİN UYGUN ÇIKMASININ ARDINDAN YÜKLENİCİYE YER TESLİM TUTANAĞI İLE YER TESLİMİ YAPILACAKTIR. TUTANAKTA MONTAJ İŞİNE HANGİ TARİHTE BAŞLANACAĞI(ESKİ SİTEMİN SÖKÜLMESİ DAHİL) İDARE TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR. MONTAJ SÜRESİ İSE 2 (İKİ) GÜNDÜR. TUTANAĞIN İMZALANDIĞI TARİH İLE TUTANAKTA BELİRLENEN MONTAJ İŞİNE BAŞLANACAĞI TARİH ARASINDAKİ GEÇEN SÜRE TESLİM SÜRESİNDEN SAYILMAYACAKTIR. FİZİKİ MUAYENENİN UYGUN ÇIKMASIYLA MUAYENE SONLANDIRILMAYACAKTIR. MONTAJ VE MUAYENELERE İLİŞKİN HUSUSLAR AYRINTILI OLARAK SÖZLEŞMENİN 30. MADDESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. TESLİM SÜRESİNE MONTAJ SÜRESİ DAHİLDİR. TESLİM SÜRESİ HİÇBİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN GÜN SAYISINI GEÇMEYECEKTİR. YUKARIDA BELİRTİLEN SÜRELERE UYLMAMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN 34. VE 35. MADDELERİ UYGULANIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 17.12.2015-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik istenecek belgeler:
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı TSK ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.