2017 Yılı 12 Aylık Telefon Görüşme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/438530
1-İdarenin
a) Adresi: Bandirma Sok. No:30/A 06500 Teknikokullar YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122022300 – 3122152031
c) Elektronik Posta Adresi: davut.bayram@gazi.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Ayrıntısı teknik şartnamede yazılı toplam 45.162.000,00 Saniye telefon görüşme hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bağlı Birim ve Merkezler İle Fakülte, Yüksek Okul, Enstitü, Hizmet ve Ders Binaları
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Sk. 30/A Teknikokullar/ANKARA
b) Tarihi ve saati:18.11.2016 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-) İstekliler, Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından belirtilen kapsamda, ilgili telekom operatörleri ile yapılması gereken (A Tipi) STH lisans tiplerinde ara bağlantılarını tamamlamış olmalıdır. İstekliler bununla ilgili yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
2-) İsteklilerin karasal hatlar üzerinden veri iletim lisansına sahip olması gerekmekte olup; sahip olduğu belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
3-) İstekliler, 7/24 ulaşılabilecek bir çağrı merkezi ile teknik destek verebilecek ekibin telefon numaralarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4-) İstekliler, teknik şartnamenin her bir maddesini cevaplandırarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır. cevaplar net olacak “evet”. “hayır” gibi tek kelime ile geçilmeyecek şartnamenin ilgili maddesinde sorulan ya da talep edilen iş/özelliğin nasıl karşılanacağı açıklanacak ve konu ile ilgili belge gerekiyor ise sunulacaktır. Teknik şartnameye “evet”, “hayır” gibi geçiştirilerek cevap veren firmanın teklifi değerlendirme dışı tutulacaktır.
5-) İstekliler Pop/Santral sayısını gösteriri BTK dan aldıkları belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler,  ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standartlarına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü telefon hizmet alımı işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhale sırasında Ekonomik açıdan en uygun teklifin tespitinde teklif fiyatı tek başına yeterli olmayacaktır. Ekonomik açıdan en uygun teklifin belirlenmesinde, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i, Fiyat Dışı Unsurların (teknik yeterlilik değerlendirme) ise %20’si, dikkate alınacaktır.
Puanlama sistemi aşağıdaki şekilde olacaktır:
• Fiyat olarak en avantajlı teklif sahibi firma 80 puan üzerinden tam not alacaktır. Bu fiyat teklifi baz alınarak diğer firmaların verdiği teklifler ters orantı yönetimiyle hesaplanacaktır. Örnek; Eğer ihaledeki teklif fiyatları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş ise puanlama metodu ve değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Teklif Veren Firmalar Teklif Fiyatı Puanlama Metodu Teklif Puanı
Firma A              120.000 TL                En Düşük Teklif                            80.00
Firma B              130.000 TL                (120.000*80)/130.000                 73,84
Firma C              140.000 TL                (120.000*80)/140.000                  68,57
Teknik Yeterlilik değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Teknik yeterlilikle ilgili değerlendirmede Tabloda yer alan puanlama geçerli olacaktır. Teknik değerlendirme toplam (en fazla) 20 puan üzerinden yapılacaktır:
Yüklenicinin, Türkiye sınırları içinde farklı illerde ses trafiğini taşımak için kurulmuş PoP/Santral sayısına göre aşağıdaki tabloda bulunan değerlendirme geçerli olacaktır. (Puanlandırma Ağırlığı: 20 Puan)
Kriter                 PoP/Santral Sayısı                                                       Puan
21                    < PoP/Santral Sayısı                ≤         60                        4
60                     PoP/Santral Sayısı                  ≤        200                      12
200                   PoP/Santral Sayısı                                                        20
İstekliler bu kriterleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK)’dan aldıkları belge ile kanıtlayacaklardır.(Bu belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır)
İsteklilerin teklifinin eşit olması halinde teklifni, STH (PRI, PSTN) olarak sunan istekliye ilave dört puan daha verilecektir.
Tekliflerin eşitliğinin devam etmesi halinde PRI teklif veren isteklinin teklifi en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Sk. 30/A Teknikokullar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İd.Ml.İşl.Dai.Bşk. İhale Birimi Bandırma Sk. 30/A Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.