27-05-2016-ARNAVUTKÖY KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ-BASIN 341313

0
92

1. İdareye ilişkin bilgiler
a) Adı: TC Arnavutköy Belediyesi
b) Adresi: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No:11 Arnavutköy / İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0 212 685 11 50
d) Faks numarası: 0 212 685 11 40
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler
a) İhale konusu iş; Arnavutköy 20868 parsel sayılı 17.341,78 m² alanlı taşınmaz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4721 sayılı Medeni Kanun uyarınca 30 yıllık müstakil ve daimi üst hakkı karşılığı inşaatların yapılması ve işletmeleri ihale edilmesi işidir.
b) İşin yapılacağı yer: “İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, No:1 Arnavutköy 20868 parsel
c) İşe başlama tarihi: Yer Teslim Tarihi esas alınacaktır.
d) İşin süresi: 30(Otuz) YIL
e) İşin muhammen bedeli: 11.200.000,00 TL (On Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası)
f) Geçici teminat miktarı: Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü olan 336.000,00 TL(Üç Yüz Otuz Altı Bin Türk Lirası) ‘dir.
3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
a) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
b) Tekliflerin sunulacağı adres: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No:11 Arnavutköy / İSTANBUL
d) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 16.06.2016 Saat 12:00
e) İhalenin yapılacağı adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No:79 Arnavutköy / İSTANBUL, Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binası Encümen Salonu
f) İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 16.06.2016, 15:00
4. İhale dokümanının görülmesi ve temini
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren görülebilir ve satın alınabilir.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No:11 Arnavutköy / İSTANBUL
b) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)
5. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Bu belgelerin şekli ve içeriğine ait detaylar İhale Şartnamesi’nde görülebilir.
5.1. Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi
5.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
5.3. İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge
5.4. İhale tarihi itibariyle SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili İl Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge
5.5. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname
5.6. İhale dosyası satın alındığına dair belge
5.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
a) Bankalardan temin edilecek belgeler
b) Bilanço veya eşdeğer belgeler
c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
5.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
b) İş deneyimini gösteren belgeler
c) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
6-Artırım Teklifleri: İhale, “Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi” inşaatının tamamının yapılması ve İdare kullanımındaki Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Bloğunun İdareye teslimini taahhüt ederek, ilk yıl üst hakkı kullanım bedeli olan 400.000,00 TL üzerinden en fazla artırımını yapan (en fazla bedeli teklif eden) istekli üzerinde bırakılacaktır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en az artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-İdarenin Yetkisi: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) İlan olunur.