27-01-2016-ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN-BASIN 229562

0
126

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan, aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek yerlerin yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminat tutarı, kira süresi, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. ett1-İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 02.02.2016 tarihinde yapılacaktır.
2-İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası-Encümen toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye çıkarılan yere ait şartname çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak istekliler; Geçici teminatlarını en geç ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebileceği gibi,
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankaların verecekleri limit içi süresiz teminat mektupları ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir.
5-İhaleye katılacak Tüzel kişilerin; noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tebligat adres beyanları ve oda sicil kayıt belgesini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
6-İhaleye katılacak Gerçek kişilerin ikametgâhlarını kanıtlayıcı belge ile T.C. Kimlik numarasını gösterir belgelerini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR