26-5-2016-İLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 342682

0
103

TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ
BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEM DONANIMI VE AĞ
ALT YAPISI MAL ALIMI 13 KALEM
TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY
BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEM DONANIMI VE AĞ ALT YAPISI MAL ALIMI 13 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/180416
1-İdarenin
a) Adresi:LODUMLU YOLU 06100 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122911118 – 3122911009
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı 13 Kalem Bilgi Sistem Donanımı ve Ağ Alt Yapısı Mal Alımı TEKNİK ŞARTNAME ADI: TSK SAĞ BS VE TEKNJ Ş 01-2014 HAZİRAN 2014, TSK SAĞ BS VE TEKNJ Ş 01-2014/EK1 EKİM 2014, AS.MÜZE BİLSİS-01 TEMMUZ 2013
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI BİLKENT/ANKARA
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. 90 (doksan) takvim günü içerisinde montajları yapılarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:GATA K.lığı 1 Nu.lı İhale Komisyon Başkanlığı General Tevfik Sağlam. Cad. Etlik Keçiören ANKARA
b) Tarihi ve saati:28.06.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli firma, MSB tarafından verilen en az 3 (üç) personeline ait “Kişi (Şahıs) Güvenlik Belgesi” ne sahip olacak ve bu belgeyi teklifi ile birlikte idareye sunacaktır. İş ortaklığı olması durumunda her iki ortağında bu belgelere sahip olması aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ağ donanımı ve kurulumu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA K.lığı 1 Nu.lı İhale Komisyon Başkanlığı General Tevfik Sağlam.cad.Etlik Keçiören ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.lığı 1 Nu.lı İhale Komisyon Başkanlığı General Tevfik Sağlam. Cad. Etlik Keçiören ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
MALZEME LİSTESİ
S.N.     MALZEME CİNSİ                                                             MİKTAR
1          Bina Dışı (Outdoor) Fiber Optik Kablo (24 core)                       1.200 Metre
(Kurulum ve Montaj Dahil)
2          Bina İçi (indoor) Fiber Optik Kablo (8 core)                               2.900 Metre
(Kurulum ve Montaj Dahil)
3          Fiber Optik Bağlantı Aktarma Kablosu (BAK) 15m                          24 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
4          Fiber Optik Bağlantı Aktarma Kablosu (BAK) 2m                          136 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
5          Dikili Tip Kabin (42U) (Kurulum ve Montaj Dahil)                                2 Adet
6          Duvar Tipi Kabin (9U) (Kurulum ve Montaj Dahil)                                 7 Adet
7          Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)                                                               2 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
8          Fiber Optik Kablo Dağıtım Panosu                                                      27 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
9          Bina İçi Fiber Optik Kablo (2 core)                                               7.815 Metre
(Kurulum ve Montaj Dahil)
10        Fiber Optik Ağ Veri Prizi Elemanları                                                 137 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
11        Fiber Optik Bağlantı Aktarma Kablosu (BAK) 5m                          174 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
12        Fiber Optik Bakır Kablo Çevirici                                                          50 Adet
(Kurulum ve Montaj Dahil)
13        Plastik Kablo Kanalı (Kurulum ve Montaj Dahil)                         1.090 Metre
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 342682) www.bik.gov.tr