İheleye Konu Taşınmazın;
İli İstanbul İlçesi Eyüp
Mahallesi Alibeyköy Cadde-Sk.-Mevkii Dicle
Ada 169 Parsel 19-20
Yüzölçümü 477,00 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa

İlçesi Eyüp
Cadde-Sk.-Mevkii Dicle
Parsel 19-20
Hisse Miktarı Tam
Vakfı Silahtar Abdullah Ağa

Adı-Niteliği İstanbul-Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 169 ada, 19-20 parseller üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.
Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu
Konut
İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar 1- Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; (toplam 8 adet bağımsız bölümden) bodrum kat 9 nolu dükkan, 2. Normal kat 5 ve 6 nolu daireler ve 3. Normal kat 8 nolu çatı piyesli daire ile 10.000.-(Onbin) TL nakit paranın vakfına verilmesi,
2-19 sayılı parseldeki bitişik 18 parselden kaynaklanan yaklaşık (yaklaşık 7 m2’lik) tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilmemesi halinde bu kısmın ifraz edilerek vakfı adına tescil edilmesi, bunun da mümkün olmaması halinde bu kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi taşınmazların tevhit edilmesi, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin görüş ve onayların alınması, ve bu izin görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,
3- 3194 sayılı imar kanununa göre, taşınmazlardan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi,
4-Mimarlar odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen 4.210.- TL’yi geçmemek üzere, avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından müellifine def’aten ödenmesi,
5- İmar durumu değişikliği veya başka her hangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde, ihale oranında vakfına yansıtılması,
6- Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla, kat karşılığı inşaat yapım işi.
Tahmin Edilen Bedel 1.340.000,00 – TL
Geçici Teminat Miktarı 40.200,00-TL
İhale Dökümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)
e-mail :[email protected] – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli
100,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati
09.06.2016 – 17:00
İhale Tarih ve Saati 14.06.2016 – 14:30

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)
1-) YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER ;
1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu/dilekçesi,
1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, tahmin edilen bedelin %10’ undan az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ve/veya serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,
1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, ortaklardan her birine ait iş bitirme belgesi tahmin edilen bedelin en az % 30’u olacaktır.
1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)
1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,
1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,
2-) Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.
3-) Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-) İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)
1-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,
1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)
1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,
1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,
2-) Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.
3-) İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.
5-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.
6-) Yeterlik ve/vaya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
😎 Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.