26-10-2016-KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT ELMADAĞ İLÇESİ -Basın-461439

0
53

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT ELMADAĞ İLÇESİ KUŞCUALİ MAHALLESİNDE MUHTELİF
MEVKİLERDE BULUNAN TOPLAM 4 ADET KADASTRO PARSELLİ ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Elmadağ ilçesi Kuşcuali Mahallesinde muhtelif mevkilerde bulunan toplam 4 adet kadastro parselli arsaların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 – Bahse konu olan 4 adet kadastro parselli arsanın bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir .
Sıra No İlçesi Mahallesi Mevki Kadastro Ada/Parsel Toplam Alan Hisse Miktarı Cinsi İhale tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli
1 Elmadağ Kuşcuali Uluyol 240/56 44.854,95 Tam Kadastro Parseli 30.11.2016 15:20 134.564,85 TL 4.037,00 TL
2 Elmadağ Kuşcuali Gölcük 101/43 26.082,84 Tam Kadastro Parseli 30.11.2016 15:30 78.248,52 TL 2.347,45 TL
3 Elmadağ Kuşcuali Anbar 236/49 3.471,90 Tam Kadastro Parseli 30.11.2016 15:40 10.415,70 TL 312.47 TL
4 Elmadağ Kuşcuali Karaboğaz 224/16 499,57 Tam Kadastro Parseli 30.11.2016 15:50 1.498,71 TL 45.00 TL

3 – İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
– İhaleye iştirak Dilekçesi.
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– İkametgah Belgesi.
– Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
– Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
– Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
– Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

5 – – İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
8 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-461439) www.bik.gov.tr