26-02-2016- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-BASIN 259865

0
136

AKARYAKIT VE OTOGAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/43270
1-İdarenin
a) Adresi: Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:11 Dikimevi MAMAK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122019100 – 3122019152
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Akaryakıt ve Otogaz I. Kısım Akaryakıt: -Motorin: 129.920 Litre – Benzin: 18.265 Litre II. Kısım Otogaz: 7.800 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Ankara 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Merkez) Ankara Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Etimesgut Prof Dr.Celal Ertuğ Devlet Hastanesi Ankara Kazan H.Eriş Devlet Hastanesi Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Ankara Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yukarıda yer alan sağlık tesislerine mali yönden bağlı olan sağlık tesisleri(Etimesgut ADSM, Sincan Ceza infaz kurumları, Meclis Devlet Hastanesi) AYRICA BİRLİĞE YENİ KATILACAK OLAN SAĞLIK TESİSLERİ
c) Teslim tarihleri: SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN BELİRLEDİĞİ ARAÇLARA TAŞIT TANIMA SİSTEMLERİNİ MONTE EDECEK, İDARENİN İNTERNET ÜZERİNDEN SİSTEMİ TAKİP EDEBİLMESİ İÇİN ALTYAPIYI OLUŞTURACAKTIR. İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN TÜM KALEMLER SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP PEYDER PEY 12 (ONİKİ) AY BOYUNCA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE TESLİM EDECEKTİR.(BU SÜRE 30.06.2017 TARİHİNİ GEÇEMEZ)
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:11 Mamak/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.03.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İhaleye katılacak olan İstekli Akaryakıt Dağıtıcısı ise; Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;
2. İstekli Akaryakıt Dağıtıcısının Bayisi ise; Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
3..İsteklinin bağlı olduğu akaryakıt dağıtıcısının Türkiye de bulunan otomatik taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri ve açık adreslerini gösteren listeyi teklifi ile beraber sunacaktır. Bu liste komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili akaryakıt dağıtıcısının genel müdürlüğünden teyit ettirilebilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ nin Halk Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi TR 95 0001 2001 3720 0005 1000 34 İban Numaralı Hesabına ihale doküman bedelinin yatırılması ve makbuzlarının Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:11 Mamak/ANKARA adresinde bulunan Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimine sunulmasından sonra ihale dokümanı alınabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:11 Mamak/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

Reklam