25-2-2017-KEÇİÖREN BELEDİYESİ 556388

0
79

BELEDİYEMİZ BAŞKANLIK MAKAMI, HİZMET BİNASI
VE BAĞLI DIŞ BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 15
KALEM PERSONEL TAKİP SİSTEMİ (PDKS), YEMEKHANE
TAKİP SİSTEMİ ALIMI İŞİ
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Başkanlık Makamı, Hizmet Binası ve bağlı dış birimlerde kullanılmak üzere 15 Kalem Personel Takip Sistemi (PDKS), Yemekhane Takip Sistemi alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/88173
1-İdarenin
a) Adresi:KALABA MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123611065 – 3123588001
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Belediyemiz Başkanlık Makamı, Hizmet Binası ve bağlı dış birimlerde kullanılmak üzere 15 Kalem Personel Takip Sistemi (PDKS), Yemekhane Takip Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Kalaba Kent Meydanı Cumhuriyet Caddesi No:1 Kat:4 Keçiören ANKARA
c) Teslim tarihi:Firma, sözleşmenin imzalanması müteakip, 60 gün içerisinde anahtar teslim tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Keçiören Belediyesi İhale Takip Birimi Kalaba Kent Meydanı Cumhuriyet Caddesi No:1 Kat:1 Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati:21.03.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Kalaba Kent Meydanı Cumhuriyet Caddesi No:1 Keçiören / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Kalaba Kent Meydanı Cumhuriyet Caddesi No:1 Kat:4 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Firmalar Teklif ettikleri ürünün marka, model ve menşeini tekliflerinde belirtecektir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 556388) www.ilan.gov.tr