25-2-2016- T.C.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(254261)

0
102

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
ANKARA YENİMAHALLE SUSUZ 63942/3 ARSA 6.647,00m² 880,26m² İMARLI 920.000,00-TL 27.600,00-TL 08.03.206 10.00

1.Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. 2.İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır. 3.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale için;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)
b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah Belgesi, c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası, d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,
e) Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,
4.Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatindaen önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5.İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 150,00 TL. (YüzElliTürkLirası)’nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 6.İhale ile ilgili giderler (Her türlü vergi, %18KDV, resim, harç, ihale ilan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir. 7.İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 8. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
9.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
10.İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşme de belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.
11.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12.İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 500,00TL.(BeşYüzTürkLirası) olarak uygulanacaktır. İlan olunur.