TCDD 2.BÖLGE TRAFİK MÜD VE ATÖLYE MÜD BAĞLI İŞYERLERİNİN ÇARŞAF, YASTIK KILIFI VE PİKE EŞYASIYLA BİRLİKTE , NEVRESİM , KHAVLU,BHAVLU , PERDE VE BATTANİYELERİN 01/03/2016 İLE 31/12/2016 TARİHLERİ ARASI YIKATTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/12779
1-İdarenin
a) Adresi:Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122111449 – 3122111225
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :YATAK ÇARŞAFI (95.000 adet) YASTIK KILIFI (85.000 adet), EL HAVLUSU (20.000 adet), BOY HAVLUSU (15.000 adet), NEVRESİM-tek- (4.000 adet), PİKE (65.000 adet), BATTANİYE (150 adet), BÜYÜK KETEN PERDE (400 ADET) VE BÜYÜK TÜL PERDE (300 adet) YIKATILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ÇAMAŞIR TESLİM ALMA VE TESLİM ETME İŞLEMLERİ, TCDD ANKARA GAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE ANKARA VE MARŞANDİZ PERSONEL YATAKHANELERİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR. (DİĞER HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.)
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.03.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY Y.MAHALLE/ANKARA
b) Tarihi ve saati:09.02.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1.Yüklenicinin endüstriyel çamaşır yıkama sektöründe bulunan Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde olan işyerinin, kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edildiğini ispat eden, TSE veya ISO 9001-2008 Kalite Belgelerinden en az birine sahip olacaktır. Teşekkül’e sunulduğu tarih itibariyle, Yüklenicinin teklif ekinde verdiği TSE ve İSO Belgelerinin geçerliliği devam ediyor olacaktır. 2.Yüklenici işyerinin sözleşme süresince kapatılmaması için tüm yasal izinleri alınmış olacaktır. 3.Yüklenici’nin, işyerine ait çamaşır yıkama sektöründe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu belgeleyen, yetkili makamlardan alınmış  “ İş Yeri Açma Ruhsatı” ihale teklif ekinde sunulacaktır.
4.Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme işinde kullanılacak makine ve teçhizat için, Ticaret Odasından alınmış olan “Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu” teklifin ekinde sunulacaktır. Bu rapor günlük en az 2.000 kg. yıkama kapasitesini göstermelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme işinde kullanılacak makine ve teçhizat için, Ticaret Odasından alınmış olan “Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu” teklifin ekinde sunulacaktır. Bu rapor günlük en az 2.000 kg. yıkama kapasitesini göstermelidir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yüklenicinin endüstriyel çamaşır yıkama sektöründe bulunan Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde olan işyerinin, kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edildiğini ispat eden, TSE veya ISO 9001-2008 Kalite Belgelerinden en az birine sahip olacaktır. Teşekkül’e sunulduğu tarih itibariyle, Yüklenicinin teklif ekinde verdiği TSE ve İSO Belgelerinin geçerliliği devam ediyor olacaktır. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU KURUM VE KURULUŞLARA VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN HERTÜRLÜ ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.