2/4/2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

0
689

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi İçerisinde Bulunan 91 m2 kapalı alanın Kafeterya Yeri Olarak 3 Yıllığına Kiraya Verilmesi İhalesi yapılacaktır.

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi İçerisinde Bulunan 91 m2 kapalı alan Kafeterya Yeri Olarak 3 Yıllığına Kiraya verilecektir.

2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Genel Sekreterliğimiz Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli T Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi veznesine, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Döner Sermaye Muhasebe Birimine ve/veya Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Hastanesinin Halkbank Cebeci/Ankara şubesindeki IBAN NO: TR30 0001 2009 2090 0005 0000 36 nolu hesabına yatırılacak, ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 09/04/2015 tarihinde Saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Genel Sekreterliğimiz (Anafartalar Caddesi Talatpaşa Bulvarı No: 177 Altındağ Belediyesi İçi Altındağ/ANKARA) Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel: 323.541,40 TL. (Üçyüzyirmiüçbinbeşyüzkırkbirtürklirasıkırkkuruş)

5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az 97.062,42 TL. (Doksanyedibinaltmışikitürklirasıkırkikikuruş) tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, İdaremizin bağlı olduğu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Döner Sermaye Muhasebe Birimine ve/veya Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinin Halkbank Cebeci/Ankara şubesindeki IBAN NO: TR30 0001 2009 2090 0005 0000 36 nolu hesabına yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

  1. a) İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı.
  2. b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
  3. c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
  4. d) Geçici teminat.
  5. e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  6. f) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
  7. g) İsteklinin iş ortaklığı olması haİinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  8. h) Kantin ve/veya Kafeterya kiralama işi ihalesine iştirak edecek istekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi veya kamu kurumunda Kantin ve/veya Kafeterya işletmeci olacak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi İhale Komisyonuna sunacaktır.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR. (BASIN 45290 ) www.bik.gov.tr