24-6-2016-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 369961

0
80

26 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

26 kalem Temizlik Malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/235958
1-İdarenin
a) Adresi:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 – MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3122103845 – 3122103731
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:26 kalem Temizlik Malzemesi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra malzemenin yarısı 10 gün içinde, ikinci yarısı 5 Eylül 2016 tarihinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Merkez Mühendislik Binası Kat:1 No:112 Çankaya/ANKARA Posta Kodu: 06800
b) Tarihi ve saati:18.07.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.kalem Sıvı Genel Temizlik Maddesi, 3.kalem Sıvı WC Temizleme Maddesi, 8.kalem Sıvı El Sabunu ve 15. kalem Çamaşır Suyu malzemeler için Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalı ve bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
2. kalem Mineralli Temizlik Maddesi için ürüne ait TSE 4495,
4.Kir ve Cila Sökücü için TSEK
6.kalem cila bakım maddesi için ürüne ait TSEK,
5.kalem Polimer Bazlı Cila için ürüne ait TSE,
7.kalem Halı Şampuanı Ürün TSE veya TSEK,
8.kalem Sıvı El Sabunu TSE veya TSEK,
14.kalem Kireç Sökücü ürün TSE 13414
16.kalem Çöp Torbası için TSE veya TSEK
23.kalem Tuvalet kağıdı TSE veya TSEK
24.kalem Z katlı Dispenser havlu TSE veya TSEK
belgeleri olmalı ve bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
2.kalem Mineralli Temizlik Maddesi,
4.kalem Kir ve Cila sökücü
6.kalem Cila Bakım Maddesi
7.Halı Şampuanı
14.kalem Kireç Sökücü
kalemler için Sağlık Bakanlığı veya Gümrük Ticaret Bakanlığı Bildirim Belgesi olmalı ve bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
16. kalem Çöp Torbası  için ise üretici firma ÇEVKO üyesi olmalı ve üyelik belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Merkez Mühendislik Binası Kat:1 No:112 Çankaya/ANKARA Posta Kodu: 06800 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Merkez Mühendislik Binası Kat:1 No:112 Çankaya/ANKARA Posta Kodu: 06800 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 369961) www.bik.gov.tr