24-6-2016-ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN369956

0
70

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI
ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Dosya No.: 2016/16
Müflisin Adı ve Adresi :Fiber Elektrik İnş.Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cads No:92/2 Balgat Çankaya/ANKARA
İflasın açıldığı tarih : 21/03/2016 saat 10.33
Ankara 17. Asliye Ticaret Mahkemesinin 21/03/2016 tarih ve 2013/255 Esas, 2013/350 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde ( İc.İf.K.nun 336.maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İc.İf.K.m.336),
4- 18/07/2016 günü saat 14.00’de Ankara İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 15/06/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 369956) www.bik.gov.tr