23/02/2015-T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

0
161

3000 Adet Plastik Mektup Taşıma Kutusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/16916
1-İdarenin
a) Adresi : Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125095412 – 3123095608
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.300 adet küçük boy, 1.700 adet büyük boy olmak üzere toplam 3.000 adet plastik mektup taşıma kutusu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Merkez Müdürlüğü Oğulbey-Gölbaşı/ANKARA
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 60 takvim günü içinde PTT’de bulunan plastik mektup taşıma kutusuna, teknik çizime ve teknik şartnameye uygun olarak plastik mektup taşıma kutusunun her boyundan 2’şer adet seri üretime esas numuneyi PTT’ye sunacaktır. Numune ile birlikte imalata esas ölçülü teknik resmi (autocad dosyası) elektronik ortamda ve baskılı halde PTT’ye teslim edecektir. Seri üretime esas numunenin teslimi için belirtilen sürenin aşılması halinde aşılan her takvim günü işin süresi olan 60 (otuz) takvim gününden düşülecektir. Yüklenicinin teslim edeceği plastik mektup taşıma kutuları (numune), teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve çizime uygunluğunun tespiti için, PTT tarafından oluşturulacak komisyon üyelerince muayene edilecektir. Söz konusu kutulara seri üretime esas numune onayı verilmeden seri üretime geçilmesi halinde sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici numune onayı aldıktan sonra şartnamede belirtilen süre içerisinde kutuların imalatını tamamlayarak teslimini gerçekleştirecektir. Masrafları yükleniciye ait olmak üzere PTT’nin uygun göreceği kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda numunelerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü için analiz yaptırılacaktır. PTT numune üzerinde kullanış ve sağlamlığı artırmak amacıyla, ana ölçüleri değiştirmemek kaydıyla gerek gördüğü değişikliği yapabilecek ve gerektiğinde değişiklik imalat resminde belirtilecektir. Yüklenici yapılacak değişikliklerden dolayı hiçbir ek ücret ve süre talep etmeyecektir. Yüklenicinin teslim edeceği seri üretime esas numune plastik mektup taşıma kutularının analiz sonucunun olumsuz olması durumunda ek süre verilmeksizin yeniden numune istenebilecektir. Yüklenici, seri üretime esas numune için olumlu kabul raporunun tebliğ tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde 3.000 adet Plastik Mektup Taşıma Kutularını 10’lu paketler halinde (iri göz örgülü kaneviçe plastik çuvallar içinde) Ankara Oğulbey Ana Depo Müdürlüğüne teslim edecektir. Her türlü ambalajlama, taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 Ulus / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.03.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden herhangi birisini sunması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 Ulus ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Sarf Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.