23/02/2015-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

0
121

Temizlik Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/18859
1-İdarenin
a) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 210 38 45 – 0 (312) 210 37 31
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Temizlik Malzemeleri Alımı-51 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Orta Doğu Teknik Üniversitesi -Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihale konusu Temizlik Malzemeleri, partiler halinde Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’nün istediği oranlarda 31.12.2015 tarihine kadar teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.03.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünler için TSE veya TSEK belgesi sunulacaktır:
2.Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı -TSE 518 Belgesi
4.Çamaşır Yıkama Deterjanı-TSE (TS 5155) Belgesi
5.Genel Temizlik Maddesi -TSE (TS 12039) Belgesi
7.Çöp Torbası Ultra -TSE (TS 13592) Belgesi
8.Çöp Poşeti Mini – TSE (TS 13592) Belgesi
9.Mineralli Ovma Maddesi – TSE 4495 Belgesi
10.Antibakteriyel Sıvı El Sabunu -TSE/TSEK Belgesi
25.Havlu Kağıt (24 Lü)-TSE/TSEK Belgesi
26.Tuvalet Kağıdı (72 Li )-TSE/TSEK Belgesi
27.Peçete-TSE/TSEK Belgesi
28.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Deterjanı-TSEK 22 Belgesi
29.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Parlatıcısı-TSE/TSEK Belgesi
31.Halı Şampuanı-TSE/TSEK Belgesi
32.Kir ve Yağ Sökücü ( Izgara Fırın İçin )-TSE/TSEK Belgesi
33.Tuvalet Temizleme Maddesi-TSE/TSEK Belgesi
34.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Kireç Çözücü-TSE/TSEK Belgesi
42.El Dezenfektanı-TSE/TSEK Belgesi
44.Alkol Bazlı Hijyenik Yüzey Temizleme Maddesi-TSE/TSEK Belgesi
45.Çelik Parlatıcı-TSEK ( Paslanmaz Çelik Temizleme Maddesi ) Belgesi
46.Oksijen Bazlı Ön Daldırma Maddesi -TSE/TSEK Belgesi
47.Oda Parfümü-TSEK 20 Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)Üretici firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan Biyosidal Ürün Ruhsatı sunulacak ürünler:
1.Genel Alan Yer Yüzey Dezenfektanı
3.Çamaşır Suyu
10.Antibakteriyel Sıvı El Sabunu
18.Antibakteriyel Islak Mendil
42.El Dezenfektanı
b)Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınmış Gıda İle Temasında Sakınca Olmadığına Dair Üretim İzin Belgesi sunulacak ürünler:
37.Aliminyum Folyo
48.Streç Film (45 Cm* 300 Mt)
c) T.C. Sağlık Bakanlığı Bildirim Belgesi sunulacak ürünler:
2.Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı
4.Çamaşır Yıkama Deterjanı
5.Genel Temizlik Maddesi
9.Mineralli Ovma Maddesi
28.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Deterjanı
29.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Parlatıcısı
31.Halı Şampuanı
32.Kir ve Yağ Sökücü ( Izgara Fırın İçin)
33.Tuvalet Temizleme Maddesi
34.Sanayi Tipi Bulaşık Makina Kireç Çözücü
39.Sebze Meyve Yıkama Maddesi
44.Alkol Bazlı Hijyenik Yüzey Temizleme Maddesi
45.Çelik Parlatıcı
46.Oksijen Bazlı Ön Daldırma Maddesi
47.Oda Parfümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA ( İhale doküman bedeli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. /ODTÜ Şubesi IBAN TR490001001537089738895002 nolu hesabına yatırılacaktır. EFT kabul edilmeyecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi – Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.