23-2-2016-TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU(254352)

0
147

Hastanemiz Mühendisliği İhtiyacı 18 (onsekiz) Kalem Filtre Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/42124
1-İdarenin
a) Adresi:Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Irfan Bastug Cad. No:12 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125962000 – 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Hastanemiz Mühendisliği İhtiyacı 18 (onsekiz) Kalem Filtre Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Teknik Depo
c) Teslim tarihi:Yüklenici, ihale konusu ürünleri partiler halinde peyderpey yada tek seferde teslim edecektir. İlk parti teslimatı siparişlerin bildirilmesini müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde, diğer partiler ise siparişlere müteakip 10 (On) takvim günü içinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale komisyon odası (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA)
b) Tarihi ve saati:01.03.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunacaklardır. İstekliler, numunelerini ihalede ihale komisyonuna veya ihale tarihinden önce hastanemiz teknik servis birimi ile irtibata geçerek teslim edeceklerdir.
b) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evrakları veya malzemeleri tereddüte düştüğü durumlarda inceleme için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Servisi (İrfan Baştuğ Cad. No:12 Dışkapı Altındağ/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 287x492x48 Kaset Filtre (EU4) adet 18
2 287x592x48 Kaset Filtre (EU4) adet 12
3 492x492x48 Kaset Filtre (EU4) adet 18
4 592x592x48 Kaset Filtre (EU4) adet 18
5 830x640x50 Kaset Filtre (EU4) adet 12
6 287x592x460 3 Cepli Torba Filtre (F5) adet 36
7 492x592x460 5 Cepli Torba Filtre (F5) adet 36
8 287x592x600 4 Cepli Torba Filtre (F7) adet 36
9 492x592x600 6 Cepli Torba Filtre (F7) adet 36
10 287x592x130 Kompakt (Rijit) F6 Filtre adet 24
11 492x592x130 Kompakt (Rijit) F6 Filtre adet 24
12 592 X 592 X 130 Kompakt (Rijit) F6 Filtre adet 156
13 287 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F6 adet 48
14 492 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F6 adet 24
15 592 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F6 adet 210
16 287 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F9 adet 60
17 492 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F9 adet 60
18 592 x 592 x 292 V Tipi Kopakt Filtre F9 adet 210