23-2-2016-ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN(256541)

0
198

1)- Orman Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Ankara İli Beştepe Mah. Söğütözü Caddesinde’ki Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde Kreş Alanında bulunan 180 m2 lik Market kısmı ve içerinde bulunan demirbaş malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere “Açık İhale Usulüyle” 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.
2)- İhaleye ait Şartname ve Ekleri Ankara Orman İşletme Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye girecek olanların 100,00 TL bedelle şartnameyi satın alarak ihaleye girmeleri mümkün olabilecektir.
3)- İhale Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda 15/03/2016 tarihinde saat:14.00’.da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46, 47, 48, 49 uncu maddeleri gereğince “Açık İhale Usulüne” göre yapılacaktır.
4)- Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Ankara İli Beştepe Mah. Söğütözü Caddesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesi içerisindeki Kreş Alanında bulunan Market Kısmının tahmin edilen aylık kira bedeli
2.800 TLx120 Ay= 336.000,00 TL (üçyüzotuzaltıbin-türk lirası) olup, Geçici teminatı ise: 10.080,00 TL’dir (onbinseksen-türk lirası)
5)- İsteklilerde aranılan şartlar ve istenen belgeler:
a)- Kanuni ikametgahının olduğuna dair belge vermesi,
b)- İsteklinin gerçek kişi olması halinde . ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)- Firmanın tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarını ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge verilmesi
d)- Firmanın tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
e)- Firmanın gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi,
f)- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi,
g)- Ticaret Odasına kaydının olması,
h)- Bakkallar ve Bayiler Derneğine üye olması,
ı)- Gıda üzerine faaliyet gösteren şahıs işletmesi, bir şirketin sahibi veya hissedarı olması,
j)- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan gıda kayıt belgesi olması,
k)- İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminatın ihaleden önce yatırılmış olması,
m)- İstekli tarafından Sosyal Tesis Orman İşletme Müdürlüğü’nün gerekçe göstermeksizin 1 (Bir) ay önceden yazılı olarak bildirmek koşulu ile tahliye edeceğine dair Tahliye Taahhütnamesi ibraz etmek.
n)- İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir
o-)- Taliplilerin istenilen belgelerle ihalede hazır bulunmaları husunda; İlanen Duyurulur
ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ