Mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet parsel ile 1(Bir) adet hisseli parsel ihale yoluyla satılacaktır. Parsellerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 03/12/2015 Perşembe günü saat 14:00’da başlayarak Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır, ihale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100.00.-TL. (YüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyalarını ihale günü Genel Evrak Servisine Saat 12,00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.