ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 353870
TİCARİ ADRESİ: KOZA SOKAK NO: 22 GAZİOSMANPAŞA 06700 ÇANKAYA ANKARA
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, 17.11.2015 tarih ve 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.12.2015 tarihinde saat 10:30’da şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, 1. Kat Toplantı Salonu, GOP, 06700 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.
2013 ve 2014 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço ve Gelir tablosu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından iki hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.
SELİM AKIN SILA CILIZ İNANÇ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ADANA İPEKYOLU ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ve 2014 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi,
3-Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 ve 2014 yıllarna ait Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4-2013 ve 2014 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması,
5-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 ve 2014 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
6-Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
7-Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2016 yılının ilk çeyreğinden önce sona ereceğinden, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8-Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi,
9-Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
10-Dilek, Öneriler ve Kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum / olduğumuz Adana İpekyolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14/12/2015 tarihinde saat 10:30’da Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, 1. Kat Toplantı Salonu, GOP, 06700 Çankaya Ankara adresinde geçekleştirilecek 2013 ve 2014 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti verenin;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi: