DOĞAL MİNERALLİ İÇME SUYU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/373115
1-İdarenin
a) Adresi : TBMM Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124207961 – 3124207186
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@tbmm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 Adet DOĞAL MİNERALLİ İÇME SUYU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 364 takvim günüdür. 1- Doğal mineralli su, 19 litrelik geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarda teslim edilecektir. 2- Yüklenici damacana su dağıtımına her gün saat 04.00’da başlayarak dağıtımı en geç saat 08.30’da tamamlayacaktır. Birimlere ve katlara günlük ihtiyacından çok su bırakılmayacak ve boş damacanalar günlük alınacaktır. Doğal mineralli su, Yüklenicinin personeli tarafından teslim – tesellüm makbuzu düzenlenerek görevli personelin adı soyadı ve imza karşılığı günlük teslim edilecektir. Teslim edilen su damacana sayısı belirtilerek teslim – tesellüm makbuzuna yazılacaktır. 3- Doğal mineralli suyun nakil aracından indirilmesi, taşınması ve boş damacanaların teslim yerinden alınması Yükleniciye aittir. Yüklenici, birimlerde ve katlarda dolu veya boş damacana stoku yapmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TBMM Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.10.2016 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TS 9130)
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Doğal Mineralli Su Üretim İzni 2-Doğal Mineralli Su Analiz Raporu (Analiz raporunun ihaleye son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir)3-Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi4-Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TBMM Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar( Doküman bedeli, Ziraat Bankası TBMM Şubesi Hs:No. TR87 000 1 000 903 0329 8467-6001 nolu hesaba yatırılacaktır.)-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 () takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.