23-02-2017 ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

0
187

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14:00’de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2) 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4) 2016 yılı Finansal (Mali) Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
10) 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ile yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması.
11) Sponsorluk üst limitinin belirlenmesi hakkında karar alınması.
12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
13) Dilek ve temenniler.

2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezi Kemalpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk.No:21 06780 Elmadağ/ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, toplantı çağrısı ve ilgili belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına temsilcileri vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ekinde belirtilen ve aşağıda örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………… ……………… Anonim Şirketinin …………. tarihinde ……………………. adresinde saat ………. de yapılacak ………… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.