21-1-2017-TEİAŞ534217

0
86

TEİAŞ GÜÇ TRAFOLARI ONARIM LABORATUARLAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

21(1,60×7,80)Mm Ölçülerinde Transpoze Edilmiş, Epoksili Emaye Kaplı Bakır İletken (CTC) Temini İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/28230
1 – İdarenin
a) Adresi:Eymir Mahallesi 832 Sokak No:30/9 Gölbaşı/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124971401 – 3124842721
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi: Eymir Mahallesi 832 Sokak No:30/9 Gölbaşı/ANKARA
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 21(1,60×7,80) mm Ölçülerinde Transpoze Edilmiş, Epoksili Emaye Kaplı Bakır İletken (CTC) Temini İşi
b) Yapılacağı Yer:Yüklenicinin fabrikası (Üretimi tamamlanan mal Eymir Mahallesi 832 Sokak No:30/9 Gölbaşı/ANKARA adresindeki İdare Ambarına teslim edilecektir.)
c) Süresi:90 (Doksan) Takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik/ Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer: Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati:07.02.2017 – 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İş Deneyim Belgesi; (Yüklenici – İş Bitirme)
a) İstekli Şartname ekinde örneği bulunan, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
İstekli İş Deneyim Belgesini (Yüklenici İş Bitirme) yetkili idareye onaylatarak, geçmişte yüklenici sıfatı ile ihale konusu işin örneğini nereye, ne zaman ve ne aşamada gerçekleştirdiğini belgelemekle mükelleftir.
b) Belgenin gerçekliğinden tek sorumlu İstekli olup, tüm tereddütlü hallerde yasal müeyyideleri kabul etmiş demektir.
c) İstekli kendisine referans olacak, yetkili İdareden almış olduğu İş Deneyim Belgesini (Yüklenici – İş Bitirme) İhale Komisyonuna teklifi içerisinde sunacaktır.
4.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:
4.6.1. Türk Standartları Enstitüsü Kurumundan ihale konusu mal ile ilgili alınmış, malın ülkemiz standartlarına uygunluğunu gösteren onaylı sertifika.
4.7. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Son beş yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olunan, konusu transpoze edilmiş emaye kaplı epoksili bakır iletken (CTC) imal ya da tedarik işi
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (yüz) Türk Lirası karşılığı, Müdürlük İdari Binası Satınalma Servisinden (Dosya bedelinin Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesi nezdindeki TR 03 0001 0007 4337 7120 4427 77 İban numaralı hesabına yatırılması ve makbuzu ile birlikte Satınalma Servisine müraacat etmeleri gerekmektedir.) satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 (yüzyirmi) Türk Lirası doküman bedelini Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesi nezdindeki TR 03 0001 0007 4337 7120 4427 77 İBAN numaralı hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güç Trafoları Onarım ve Lab. İşletme Müdürlüğü Eymir Mahallesi 832 Sokak No:30/9 Gölbaşı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                             (BASIN 534217) www.ilan.gov.tr