20/02/2015-ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

0
234

Madde 1- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADI, YERİ NİTELİĞİ ve MİKTARI
Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen mahallesi Keklikpınarı 1968 Ada 49 Parselde bulunan mülkiyeti İdaremize ait P-14 Pompa İstasyonu bahçesinin 441m2 sini oluşturan taşınmazın en az 1 (bir) yıl süre ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
İşin Adı : Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen mahallesi Keklikpınarı 1968 Ada 49 Parselde bulunan mülkiyeti İdaremize ait P-14 Pompa İstasyonu bahçesinin 441 m2 sinin kiralanması işi.
İli : ANKARA
İlçesi : ÇANKAYA
Mahallesi: DİKMEN
Mevkii: Keklikpınarı
Taşınmazın Cinsi : Arsa
Taşınmazın Parsel No : 1968 Ada 49 Parsel
Taşınmazın Yüzölçümü: 1968 Ada 49 Parselin 441m2 lik kısmı.
İli : ANKARA
Sınırı vc niteliği: 1968 Ada 49 Parselde bulunan mülkiyeti İdaremize ait P-14 Pompa İstasyonu bahçesinin 441 m2 sidir.
Madde 2- İHALENİN YERİ ve USULÜ
A) İhale; ASKİ Genci Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı (Kazım Karabekir Caddesi No: 70 Ulus/Ankara) 6. Kat 616 nolu odada aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatinde yapılacaktır.
B) İhale ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 27/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 3- Taşınmaz malın kira süresi asgari I yıldır. Her yıl; sözleşme imza tarihinden başlamak üzere bir yıllık süre kira yılı olarak değerlendirilecektir.
Madde 4- İhale konusu işin; İhale Tarihi ve Saati, Muhammen bedeli ve Geçici teminatı, Şartname bedeli
a) İhale Tarihi ve Saati: 25.02.2015 günü ve Saat 10:30.
b) Muhammen bedeli yıllık: 27.306,00TL (YirmiyedibinücyüzaltıTürkLirası) (KDV hariç),
c) Geçici teminat miktarı : 820TL (SekizyüzyirmiTürkLirası) olup geçici teminat geçerlilik süresi en az 24.04.2015 tarihine kadar olacaktır..
d) Şartname bedeli: 50,00 TL(Elli Türk Lirası)
e) Teklif geçerlilik süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür
Madde 5- İhaleye katılabilmek için;
5.1. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İsteklinin demek, federasyon, konfederasyon kooperatif ve vakıf vb. olması halinde resmi makamlardan alınmış ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğuna dair yazı yada belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde (Vakıf, demek, federasyon, konfederasyon ve kooperatifler dahil)
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan örneğine uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin örneğine uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde muhtarlıktan alınmış veya noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği.
h) Tebligat adresi beyanı.
5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde ver alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5.2.2 Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
5.2.3 Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
5.2.4 Şartname alındı makbuzu.
Madde 6- İhale Komisyonu , gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin , ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.
Madde 7-İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, damga resimleri, diğer vergiler ve diğer masraflar istekliye aittir.
Madde 8- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına(Kazım Karabekir Caddesi No: 70 Ulus/Ankara 6. Kat 616 nolu oda) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan, postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaz ve geçerli sayılmaz.
Madde 9-İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleleri yapıp, yapmamakta, kısımlara bölmekte, her kısmı başkasına ihale etmekte, yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir.
Madde 10- İhale Şartnamesi, ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında(Kazım Karabekir Caddesi No: 70 Ulus/Ankara 5. Kat 523 nolu odada ücretsiz görülebilir veya 50,00 TL(Elli Türk Lirası) bedel karşılığı temin edilebilir.
Madde 11- İhaleye katılacakların şartnameyi almaları zorunludur.
Madde 12- İhale konusu işin 1 yıllık kira bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Kiralamaya ilişkin düzenlenecek sözleşme notere tescil ettirilmeyecektir.
Madde 13- İhalede uygun bedel en yüksek teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
Madde 14- Kiralanacak olan taşınmaz çevreyi rahatsız edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek, genel ahlaka, sağlığa, fen kurallarına aykırı, faaliyette kullanılamaz.
Madde 15- Söz konusu bu kiralama işlemine ait gazetelerde yapılan ihale ilan giderlerinin tümü yükleniciye (gayrimenkulu kiralayana ) aittir. İLAN OLUNUR.