20-8-2016-T.C. ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ416219

0
211

 

T.C. ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL
HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEPLERİNDE
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

Dosya No: 2015/20130 E.
ALACAKLI BORÇLU BORÇ MİKTARI: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekili Av. Eren ŞAVKLIYILDIZ Dr. Mediha Eldem Sok. No:38/7 Kızılay/Ankara
HADİ HAKAN KOÇAK TC: 14906973818 Koçak Turizm Tepebaşı Mah No:12/19 Keçiören Ankara
13.799,25-TL Asıl alacak
712,73-TL İşlemiş % 18,41 temerrüt faizi 35,63-TL Temerrüt Faizinin %5 Gider Vergisi + 5.28-TL Masraf 14.552,86-TL TOPLAM* HADİ HAKAN KOÇAK 14.552,86-TL dan sorumlu olmak kaydıyla oluşan takip borcunuzun/borçlarınızın tamamının, yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen asıl alacak tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen kredil/krediler için, yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya İlişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile sözleşme(ler)deki teselsül hükümleri gereğince ÖDENMESİ emridir. TBK. 100 md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir.Alacaklı tarafından alacağın tahsili için genel haciz yolu ile 14 552.86-TL alacağın ve ferilerinin takip talebinde yazılı şartlarla tahsili için yapılan icra takibinde borçluya çıkartılan ödeme emri tebliğ edilememiş yaptırılan emniyet araştırması ve ilgili kurumlardan yapılan adres araştırması sonucunda borçlunun adresi de tespit edilemediğinden, ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren kanuni süreye 15 gün ilave olunarak 22 gün içinde borcu ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adres$ çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 416219) www.bik.gov.tr