20-8-2016-T.C. ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 416184

0
203

T.C.
ANKARA 27.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEPLERİNDE
ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

Dosya No: 2015/20403 E.
ALACAKLI: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, vekili Av. Eren ŞAVKLIYILDIZ Dr. Mediha Eldem Sok. No:38/7 Kızılay/Ankara
BORÇLU: OSMAN UZUN TC:17149018124
Koçak Nakliyeciler Sit D. No:8 Şaşmaz Yenimahalle Ankara
BORÇ MİKTARI :3.112,72-TL Asıl alacak
39,62-TL Kat öncesi İşlemiş Gecikme Faizi
1,98-TL Kat Öncesi İşlemiş Gecikme Faizinin BSMV toplamı
109,82-TL İşlemiş %30,24 temerrüt faizi
5,49-TL Temerrüt Faizinin %5 Gider Vergisi
+ 5.90-TL Masraf
3.275.53-TL TOPLAM*
(*) Borcunuzun/Borçlarınızın tamamının, asıl alacak tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen krediler için, yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizi (5464 sayılı kanunun 26/3 maddesi gereğince değişen oranların aynen uygulanması kaydıyla), faizin %5 gider vergisi, kat öncesi işlemiş gecikme faizi, gecikme faizinin BSMV’si, faizin gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile sözleşme(ler)deki teselsül hükümleri gereğince ÖDENMESl emridir. TBK. 100 md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir.
Alacaklı tarafından alacağın tahsili için genel haciz yolu ile 3.275,53-TL alacağın ve ferilerinin takip talebinde yazılı şartlarla tahsili için yapılan icra takibinde borçluya çıkartılan ödeme emri tebliğ edilememiş yaptırılan emniyet araştırması ve ilgili kurumlardan yapılan adres araştırması sonucunda borçlunun adresi de tespit edilemediğinden, ödeme emrinin gazete ile ilaneh tebliğine karar verilmiştir.
İş bu gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren, kanuni süreye 15 gün ilave olunarak 22 gün içinde borcu» ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet) altındaki imza size ait değilse yine bu (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu1 senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî, icraya devam edileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 416184) www.bik.gov.tr