20-2-2017-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 551998

0
77

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI

Reçel (Çilek,Kayısı,Vişne) 40 Gr’lık alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/64434
1-İdarenin
a) Adresi:Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 06810 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124644550 – 3124644342
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Reçel (Çilek,Kayısı,Vişne) 40 Gr’lık 450.000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığı depoları Beytepe-Çankaya-Ankara
c) Teslim tarihi:Teslim programı ile tarihler, ihale dokümanı kapsamında bulunan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Reçel 40 Gr.lık (Çilek,Kayısı,Vişne) Alımına İlişkin İhtiyaç Beyanı ve Teslim Şartları Dökümü İle Teknik Şartnamelerden İdarî Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar Çizelgesinde açıklanmıştır. Yüklenici burada yazılı olan hususları kabul ve taahhüt eder. 10.3.1.1. idarece teslimat tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Teslim tarihindeki değişiklikler (öne alma veya erteleme), 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığınca, yazılı olarak en az (7) takvim günü önceden yükleniciye tebliğ edilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu BEYTEPE/ANKARA
b) Tarihi ve saati:01.03.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü ve 1 Nu.lı Nizam Krk.K.lığı Doküman Satış Bürosu Beytepe-Çankaya-Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu BEYTEPE/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 551998) www.ilan.gov.tr