AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/342991
1-İdarenin
a) Adresi:ATATÜRK BULVARI NO:98 3.KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:(312) 413 18 88-29 95-39 24 – (312) 418 04 70- 99 50
c) Elektronik Posta Adresi:dhg_satinalma@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
2017 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacında kullanılmak üzere 100.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ( 95 Oktan ) ve 170.000 Litre Motorin ( Diğer ) alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:
Bakanlığımız taşıtlarının ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri, Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarından, Taşıt Tanıma Cihazı (TTC) marifetiyle araçlarımızın depolarına ihtiyaç nispetinde peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi:01.01.2017-31.12.2017 tarihler arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat, C Blok Bakanlıklar 06650 ÇANKAYA /ANKARA)
b) Tarihi ve saati:28.09.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İsteklinin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış, piyasada faaliyet gösterebileceklerine ait lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini (sözleşme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.) verecektir.
2-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
3-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
4-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
5- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
6- Yüklenici firma Bakanlığımızın merkezinin bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde Taşıt Tanıma Sistemi bulunan en az 30 bayii (istasyon), Türkiye genelinde Taşıt Tanıma Sistemi bulunan en az 250 bayii (istasyon) olduğunu belgelendirecektir. İstekli ile aynı taşıt tanıma sistemi ağında bulunan bayilerin adreslerinden, iki bayii adresi arasındaki mesafeler 500(Beşyüz) Km. ‘den fazla olamaz. Bu şartı sağlamadığı tespit edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü /Bütçe ve Satın Alma Daire Başkanlığı ( Atatürk Bulvarı No : 98 Kat : 3 C Blok Bakanlıklar 06648 Çankaya / ANKARA ) adresinden alınabilir. Ancak ; İhale dokümanlarını idareden almak isteyenlerin öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ( Tunus Caddesi No:33 Kat: -1 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA ) doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları makbuz karşılığında idareye başvurmaları gerekmektedir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat, C Blok Bakanlıklar 06650 ÇANKAYA /ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 421332) www.bik.gov.tr