8 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/156769
1-İdarenin
a) Adresi : OĞUZLAR MAH. BARIŞ MANÇO CAD. 22 06520 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122842679 – 3122200139
c) Elektronik Posta Adresi : balgatadsm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra İdarenin peyderbey kesin siparişini takip eden 15 ( onbeş gün ) gün içerisinde Yüklenici belirtilen miktarda malın teslimini gerçekleştirecektir.İşin bitişi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
b) Tarihi ve saati : 26.11.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İsteklilerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 01.03.2010 tarihinde 8310 sayılı yazı ile yayınlanan 2010/11 Numaralı Tıbbi Cihazlar ile ilgili Mal ve Hizmet Alımı işlemleri Hakkındaki Genelgesi gereğince T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olması veya bildrimi ( Bayi Bilgi Formu Bilgi bankası tedarikçi Firma Kayıt Formu ) ve teklif edilecek tıbbi sarfların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından bildirim işlemini tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında  olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB bildirimi aranmayacaktır.
2)İstekli T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) sisteminde kayıtlı olduklarını ve teklif ettikleri ürün /ürünleri TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgelerin teklifleri ile birli,kte sunacaklardır.İsteklilerin ve /veya teklif edilen malın İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bankasına kayıtlı olduklarına teşvik edici belgeler,internet çıktısı olarak sunulabilir. İhale Komisyonu Başkanlığı, gerek görülmesi halinde istekli ve ürün /ürünlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası web sitesinde kayıtlı ve onaylı olup olmadığının teyidini yapacaktır.
TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN
1) Üretici/ithalatcının teklif edilen malzemenin Tıbbi Ciha zYönetmelikleri Kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı
2)Bu malzemeler için ürünün dahil olduğu Yönetmelikler Kapsamında Kalite ile ilgili belgeleri ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.