19.02.2015 – ZH. BRL.OK, VE EĞİTİM TÜM. K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

0
783

20000 KG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2015/16293
1-İdarenin
a) Adresi: ZH.BRL.OKL.VE EGT.TÜM.K.LIGI 06990 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122491145 – 3122491118
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 20.000 Kg., 19Kasım 2009 tarih ve 202-0000-9120-001-000-B say. T.Ş/nin 2.3 mad. belirtilen Eylül 2013 tarihli TS 2178′ in 4.1. Sınıflardan TSE-F-LP, kokulu ve 6.1. maddesine göre dökme olacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Zh.Brl.Okl.K.lığı ve Eğt.Tüm.K.lığı Tşn.Tük. 660 Mal Saymanlığının belirteceği yakıt tanklarına (Etimesgut/ANKARA)
c) Teslim tarihi: Yüklenicinin Teslim Programı: Sözleşmenin imzalanması herhangi bir sebeple gecikmesi halinde(sözleşmenin teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) sözleşmenin ve İşe Başlama Talimatının imzalatılmasını müteakip işe başlanacaktır.
10.3.2. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği hususu ilk ay sözleşmenin imzalanmasını müteakip, diğer aylarda düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç üç gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini miktarlar olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını Tşn.Tük.660 Mal Saymanlığından öğrenmek zorundadır.
10.3.3. Tebligatda belirtilen taahhüt konusu Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) günlük ihtiyaçlar nispetinde alınacaktır. İdare isterse ayrıca taahhüt konusu Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)’ nı haftalık veya daha uzun süreli ihtiyaçlar nispetinde alabilecektir.
10.3.4. Yüklenici tarafından sözleşmenin İmzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 20.000 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)’ nı, günlük ihtiyaçlar nispetinde, idare tarafından günlük/haftalık olarak verilen tebligata göre işe başlanacak, 31 Aralık 2015 (Dahil) tarihine kadar yakıt tanklarına teslimi/boşaltımı yapılacaktır. Ancak; sözleşmenin süresine bağlı kalmak şartıyla idarece İş artışına ihtiyaç duyulması halinde mal alınabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Zh.Brl.Ok. ve Eğt.Tüm.K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı (Etimesgut/ANKARA)
b) Tarihi ve saati: 26.02.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriteri
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı; isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış İhale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Ok. ve Eğt.Tüm.K.lığı İM. Kom. Bşk.lığı (Etimesgut/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.