18-12-2015-T.C MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-(BASIN 205088)

0
61

1- Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen faal durumda bulunan motosikletler 07.01.2016 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon tarafından ihale yoluyla Encümen huzurunda satılacaktır. Muhammen Bedellere K.D.V dahildir.
2- İhaleye katılacak olanlar geçici teminatlarını muhammen bedelin %3’ü, (yüzde üç ) olup, en geç 07.01.2016 günü saat 13:00 ‘e kadar Belediyemiz veznesine yatıracaklar ve makbuzları İşletme Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Teminat mektubu ile katılacaklar teminat mektubunu ihale günü saat 13:00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Kararlar Müdürlüğünde bulunan ihale birimine teslim edeceklerdir. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- İhale bedeli üzerinden hesap edilecek yasal mevzuattan kaynaklanan motosikletin devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi tarafından ödenir. Sözleşme giderlerinin tamamı alıcıya aittir.
4- Motosikletlerin muhammen bedeli, geçici teminatı, yukarıda belirtilmiş olup, satış bedeli sözleşme imzalamadan önce peşin olarak alınacaktır.
5- İhale şartname ve ekleri 50,00 TL bedel karşılığına verilecek olup, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İşletme Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca motosikletler mesai saati içerisinde Belediyemiz araç parkında görülüp, motosikletlerle ilgili bilgi alabilirler.
6- İhale katılacak olanlardan istenecek belgeler:
a) İkametgâh belgesi.
b) Nüfus cüzdan örneği.
c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin imza sirküleri.
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekâletname.
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
f) Dosya alındı makbuzu Geçici Teminat yatırdı belgesi.
7- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR