18-12-2015-ANKARA ÜNİVERSİTESİ(203961)

0
95

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.
İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:
İhale;
a) Zamanı:
aa- Günü: 25/12/ 2015
ab- Saati : 14:00’de
b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 İhale Komisyon Odası Samanpazarı/ANKARA
c) Şekli:
ca – İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
cb-Pey artırımı her tur için asgari 10.000-TL ve katları olacaktır.
d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 25/12/2015 günü saat 14:00’a kadar elden Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ANKARA adresine teslim edilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:
a- Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;
aa) Bir yıllık 450.000,00 TL, 10 yıllık 4.500.000,00 TL dir.
ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
b- Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.
c- Bu ihale ile ilgili geçici teminatı muhammen bedel üzerinden 135.000,00 TL’ dir.
d- İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;
da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,
db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine
yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.
Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;
a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.
b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
a)Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)
b)İmza sirküleri (Noterden)
c)İhaleye katılacak için yetki belgesi
d)Geçici teminata ilişkin belge
e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan
f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge
g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge
h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belge
ı) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)
k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge
l) İsteklilerin ihaleye konu olan iş veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini gösterir belge
m)İsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi işletme tecrübesi ve/veya satış tecrübesi olmasına ilişkin belge,
İlanen duyurulur.