18-12-2015-ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ-(BASIN 204072)

0
183

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 01 Mart 2016-28 Şubat 2017 yılı Hareketli ve Sabit Protez Laboratuvarhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/172145
1-İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mah. Incitasi Sokak Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122965520 – 3122965549
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Hareketli ve Sabit Protez Laboratuvar Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Beşevler / Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2016, işin bitiş tarihi 28.02.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Yönetim Kurulu Odası Beşevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.01.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
07.12.2005 tarihli ve 26016 sayılı R.G.de yayımlanan “Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği” hükümlerine göre; Çok Amaçlı Diş Protez Labaratuarı Ruhsat Belgesi (Vergi Levhası, Oda Kayıt Belgesi, Sağlık Bakanlığı Meslek Belgesi, İş Yeri Ruhsatı (belediyeden)sunması zorunludur .(Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)Diş Protez Labaratuarı Mesul Müdürlük Belgesi (Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.) Diş Protez Labaratuarındaki Personellerin Çalışma Belgesi (Belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti olmalı.)
Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelge hükümlerine uygun olmalıdır.
Bu hizmetin sürdürülmesi esnasında kullanılacak malzemeler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir belge ile bar kod numaralarını teklifle birlikte sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici firma, şartnamedeki protez teknisyen hizmeti vereceği  kısımla ilgili gereken  tüm alet, makine ve techizatın kendi laboratuarında bulunduğunu ve bu aletleri alanındaki tecrübeli teknisyenlerin kullandığını gösteren belgeleri sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tüm Kalemler için Kamu veya Özel Sektörde Hareketli ve Sabit Protez Laboratuvar Hizmet Alımı  İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Döner SermayeAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Ofisi Beşevler/Ankara (Doküman satış bedeli, T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR110001002532070640795005 nolu hesaba yatırılarak, dekontu Satınalma Ofisine getirilmelidir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Satınalma Bürosu Beşevler/ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.