PATOLOJİ VE MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEME
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAĞLIK BAKANLIĞI
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAĞLIK BAKANLIĞI -YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Patoloji ve Mikrobiyoloji Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/416245
1-İdarenin
a) Adresi:YENİ BATI MAH. 2367. SK. NO:4 06370 BATIKENT YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125872680 – 3122553722
c) Elektronik Posta Adresi:ymdsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Patoloji ve Mikrobiyoloji Sarf Malzeme Alımı 29 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi:Yüklenici; sarf malzemeleri ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey yazılı siparişe göre teslim edilecektir. . Bu süre 15.06.2017 gününü geçemez. İşe başlama tarihi 15.11.2016 öngörülmüştür. Ancak bu tarih ihale sürecine göre değişebilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yazılı sipariş ile işe başlanır. . Malzemeler 15/06/2017 tarihine kadar peyder pey halinde teslim edilecektir. a) Hastane stok durumuna ve malların özelliğine göre siparişler peyderpey veya tek parti halinde verilecektir. b) Planlananın dışında tüketim olduğu taktirde ihale yetkilisinin onayı ile sipariş takvimlerinde değişikliğe gidilebilir. c) Siparişler sipariş tarihini izleyen en geç 15 gün içinde Hastane deposuna teslim edilecektir d) Teslimat esnasında malzemelerin miatlarının en az 2/3 si duruyor olmalıdır. e)Yüklenici teslimatı yapılmış olan sarf malzemelerin miadının dolmasına en az 3 (üç) ay kala bildirildiği taktirde bu sarf malzemeler d)bendine uygun olanları ile 15 gün içerisinde değiştirilecektir.Bildirim yüklenici firmaya idare tarafından yazılı olarak yapılacaktır. f)Yüklenici firma stoklar tükeninceye kadar miat ve her türlü sebeple(toplama,yasaklama vb.)değişiminden sorumludur. g)Sağlık Bakanlığı tarafından kısmi veya tamamının toplatılmasına karar verilen,hatalı üretilen seriye ait sarf malzemeler yüklenici tarafından geri alınıp,aynı miktarda hatasız üretilen sarf malzemeler ile değiştirmelidir. Muayene ve kabul işlemleri mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine uygun yapılacaktır. Teslimat programı ile ilgili bu maddede yer almayan hükümlerde Teknik şartname ve ilgili kanun ve yönetmenlikteki hükümler geçerlidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yeni Batı Mah. 2367. Sk. No:4 Batıkent Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati:26.10.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi olması zorunludur. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin / TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.(İstekli firma bu durumu belgelendirmelidir.)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamına giren malzemeler için isteklilerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nce 01.03.2010 tarihinde 8310 sayılı yazı ile yayınlanan 2010/11 numaralı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki genelgesi gereğince T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’na kayıtlı olması veya bildirimi (bayi bilgi formu-tedarikçi firma kayıt formu) ve teklif edilecek tıbbi cihazların TİTUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı” olması zorunludur. Bu hususlara ilişkin belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunludur
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif edilen ürünü temsil edecek yeterlilikte numune getirilecektir. Numuneler ihale saatinden önce Hastane satınalma servisine belge karşılığı teslim edilecek ve bu belge teklif dosyasına konulacaktır.(İhaleye iştirak edecek firmalar numunelerinin hangi kalemlere ait olduğunu ve firmaya ait bilgileri yazılı olduğu koliler içerinde vermek zorundadır.)
Verilen süre içerisinde numune teslim etmeyen firmaların numune vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
b)Teklif veren firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……………. marka ………….. model malzemesi teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmaların başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar teknik şartname ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri reddedilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-453903) www.bik.gov.tr