İ L A N
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KADINÇAYIRI TABİAT PARKI GİRİŞ KONTROL
ÜNİTESİ,KAYTEL( ZİPLİNE) VE KIR KAHVESİ
İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR

Sıra No Yerin Adı İhale
Konusu Muhammen Bedeli % Geçici
Teminat (TL)
1 Kadınçayırı Tabiat Parkı Giriş Kontrol Ünitesi Kaytel (Zipline) ve Kır Kahvesi İşletmeciliği 34.400.00.-TL 3.440.00.-TL

NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV. Alınmayacaktır.
Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Kadınçayırı Tabiat Parkı Giriş Kontrol Ünitesi, Kaytel ( Zipline) ve Kır Kahvesi İşletmeciliği işi 24/05/2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00 ‘ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No : 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.
İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 24/05/2016 Salı günü saat 11:00’a kadar , IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No : 98 Kat: 5 Oda No:501 Altındağ-ANKARA adresine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4. Bu iş için Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Konaklanma tesisi veya Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turizm İşletme Belgeli Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, vb.
A-19 Grubu işleri ya da işletmeciliğini yapmak,
TURSAB A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi sahibi olmak.
Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir.
Not-2: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
Not-3: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.
b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
11. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
12. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 10’ u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşme bedeli olan 100,00 TL‘ yi Çankırı Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankasındaki Çankırı Şb.TR67 0001 0000 6957 3569 115001 nolu hesabına ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX. Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. İLAN OLUNUR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 329290) www.bik.gov.tr